Logo     "...IZ KRUGA - Beograd"
             organizacija za zaštitu prava i podršku
                        ženama sa invaliditetom

 

SOS telefon

SOS telefon

Pravna podrška

Pravna podrška

Psihološka podrška

Psihološka podrška

Reproduktivno zdravlje

Reproduktivno zdravlje

Magazin

Magazin ISKRA

Publikacije

Publikacije

Bilteni

Bilteni

Brojač poseta

Danas5
Ovog meseca1150
Ukupno46304

Mreže

Logo Mreža ...IZ KRUGA - Srbija

Logo Mreže žena protiv nasilja

Logo Mreža za evropski ženski lobi

Ostvarivanje prava na rad ne znači istovremeno i ostvarivanje prava na zaposlenje. Pravo na rad podrazumeva pravo svakog pojedinca na učešće u životu zajednice u skladu sa sopstvenim potrebama i mogućnostima, a društvo i država ima obavezu da svet rada učini otvorenim, dostupnim i pravednim za sve.

Pravo na zapošljavanje

Pravo na zapošljavanje osoba sa invaliditetomZakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom stupio je na snagu u maju 2010. godine i od tada su mnoge stvari krenule na bolje kada je zapošljavanje ovih osobau pitanju. Tome u prilog govori i podatak Nacionalne službe za zapošljavanje (NSZ) da je za protekle dve godine u Srbiji zaposleno blizu 10.000 ljudi sa invaliditetom.

Opširnije...

Zapošljavanje osoba sa invaliditetom

Zapošljavanje osoba sa invaliditetomU cilju podsticanja i pružanja podrške u zapošljavanju Nacionalna služba za zapošljavanje sprovodi mere i programe profesionalne rehabilitacije, mere aktivne politike zapošljavanja za nezaposlene osobe prijavljene na evidenciji i poslodavce koji zapošljavanju osobe sa invaliditetom, organizuje i učestvuje u  proceni  radne sposobnosti i mogućnosti zaposlenja.

Opširnije...

Profesionalna rehabilitacija osoba sa invaliditetom

Profesionalna rehabilitacija osoba sa invaliditetomPrijavljivanjem na evidenciju nezaposlenih lica Nacionalne službe za zapošljavanje stičete pravo da se uključite u niz mera i aktivnosti, koje će biti sastavni deo vaše profesionalne rehabilitacije i omogućiti vam da budete  uspešniji u nalaženju posla. 

Opširnije...

Olakšice za porez na dohodak građana

 Olakšice za porez na dohodak građanaZakonom o porezu na dohodak građana (Sl.gl.RS br: 24/01; 80/02; 135/04, 62/06, 65/06,10/07, 7/08, 7/09, 31/09, 44/09), odredbama čl. 21b – 21d, utvrđene su poreske olakšice za poslodavca koji zaposli lice saglasno odredbama člana 45, 45a i 45b Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje. 

Opširnije...

Poreske olakšice

Poreske olakšiceZakonom o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje (Sl.gl. RS br: 84/04; 61/05, 62/06 5/09 i 52/11), prema izmenjenim i dopunjenim odredbama koje se primenjuju od 1. septembra 2006. godine propisano je u kojim slučajevima poslodavci mogu biti oslobođeni plaćanja doprinosa na osnovicu ili im ta obaveza može biti umanjena za 80%.

Opširnije...

Propisi o zapošljavanju i subvencije poslodavcima

Subvencije za poslodavceZakon o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti ("Sl. glasnik RS", br. 36/09), pored ostalog, uređuje i poslove zapošljavanja, mere aktivne politike zapošljavanja i druga pitanja od značaja za zapošljavanje i zadovoljavanje potreba poslodavaca.

Opširnije...