Logo     "...IZ KRUGA - Beograd"
             organizacija za zaštitu prava i podršku
                        ženama sa invaliditetom

 

SOS telefon

SOS telefon

Pravna podrška

Pravna podrška

Psihološka podrška

Psihološka podrška

Reproduktivno zdravlje

Reproduktivno zdravlje

Magazin

Magazin ISKRA, broj 2

Publikacije

Publikacije

Bilteni

Bilteni

Brojač poseta

Danas4
Ovog meseca718
Ukupno52185

Mreže

Logo Mreža ...IZ KRUGA - Srbija

Logo Mreže žena protiv nasilja

Logo Mreža za evropski ženski lobi

Ostvarivanje prava na rad ne znači istovremeno i ostvarivanje prava na zaposlenje. Pravo na rad podrazumeva pravo svakog pojedinca na učešće u životu zajednice u skladu sa sopstvenim potrebama i mogućnostima, a društvo i država ima obavezu da svet rada učini otvorenim, dostupnim i pravednim za sve.

Pravo na zapošljavanje

Pravo na zapošljavanje osoba sa invaliditetomZakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom stupio je na snagu u maju 2010. godine i od tada su mnoge stvari krenule na bolje kada je zapošljavanje ovih osobau pitanju. Tome u prilog govori i podatak Nacionalne službe za zapošljavanje (NSZ) da je za protekle dve godine u Srbiji zaposleno blizu 10.000 ljudi sa invaliditetom.

Opširnije...

Zapošljavanje osoba sa invaliditetom

Zapošljavanje osoba sa invaliditetomU cilju podsticanja i pružanja podrške u zapošljavanju Nacionalna služba za zapošljavanje sprovodi mere i programe profesionalne rehabilitacije, mere aktivne politike zapošljavanja za nezaposlene osobe prijavljene na evidenciji i poslodavce koji zapošljavanju osobe sa invaliditetom, organizuje i učestvuje u  proceni  radne sposobnosti i mogućnosti zaposlenja.

Opširnije...

Profesionalna rehabilitacija osoba sa invaliditetom

Profesionalna rehabilitacija osoba sa invaliditetomPrijavljivanjem na evidenciju nezaposlenih lica Nacionalne službe za zapošljavanje stičete pravo da se uključite u niz mera i aktivnosti, koje će biti sastavni deo vaše profesionalne rehabilitacije i omogućiti vam da budete  uspešniji u nalaženju posla. 

Opširnije...

Olakšice za porez na dohodak građana

 Olakšice za porez na dohodak građanaZakonom o porezu na dohodak građana (Sl.gl.RS br: 24/01; 80/02; 135/04, 62/06, 65/06,10/07, 7/08, 7/09, 31/09, 44/09), odredbama čl. 21b – 21d, utvrđene su poreske olakšice za poslodavca koji zaposli lice saglasno odredbama člana 45, 45a i 45b Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje. 

Opširnije...

Poreske olakšice

Poreske olakšiceZakonom o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje (Sl.gl. RS br: 84/04; 61/05, 62/06 5/09 i 52/11), prema izmenjenim i dopunjenim odredbama koje se primenjuju od 1. septembra 2006. godine propisano je u kojim slučajevima poslodavci mogu biti oslobođeni plaćanja doprinosa na osnovicu ili im ta obaveza može biti umanjena za 80%.

Opširnije...

Propisi o zapošljavanju i subvencije poslodavcima

Subvencije za poslodavceZakon o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti ("Sl. glasnik RS", br. 36/09), pored ostalog, uređuje i poslove zapošljavanja, mere aktivne politike zapošljavanja i druga pitanja od značaja za zapošljavanje i zadovoljavanje potreba poslodavaca.

Opširnije...