Logo     "...IZ KRUGA - Beograd"
             organizacija za zaštitu prava i podršku
                        ženama sa invaliditetom

 

SOS telefon

SOS telefon

Pravna podrška

Pravna podrška

Psihološka podrška

Psihološka podrška

Reproduktivno zdravlje

Reproduktivno zdravlje

Pišite advokatici

 
chat izkruga.advokat

Magazin

Magazin ISKRA, broj 2

Publikacije

Publikacije

Bilteni

Bilteni

Brojač poseta

Danas8
Ovog meseca675
Ukupno52142

Mreže

Logo Mreža ...IZ KRUGA - Srbija

Logo Mreže žena protiv nasilja

Logo Mreža za evropski ženski lobi

Pravna podrška

Najvažnija podrška koju “…IZ KRUGA – Beograd” pruža svojim korisnicima/ama je pravna pomoć i zastupanje. Ova podrška sastoji se od primarne (pravni saveti) i sekundarne pravne pomoći (pisanje raznih vrsta podnesaka i zastupanja pred sudskim i drugim organima). 

Zbog profesionalnog odnosa prema korisnicama (ženama sa invaliditetom i majkama dece sa invaliditetom) ova služba u svom radu, pored važeće zakonske regulative, primenjuje i interni Pravilnik o pravnoj pomoći.

Primarna pravna pomoć

Pravne savete mogu dobiti žene koje imaju bilo koju vrstu invalidnosti ili majke(zakonski staratelji) dece sa invaliditetom ukoliko trpe neki oblik nasilja i diskriminacije ili sui m neka prava uskraćena. Ova vrsta podrške besplatna je za sve korisnice.

Advokatica radi po unapred zakazanom razgovorui. Razgovor sa advokaticom mogu se zakazati svakog radnog dana od 10-16 časova na tel. 011/3448.045, SMS porukom na broj 060/3448.045 ili mejlom na Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. . Prilikom zakazivanja razgovora konsultantkinja ima obavezu da popuni Prijavni upitnik i Nalog za advokaticu kao i da u dogovoru sa korisnicom odredi vreme kada se treba javiti ili doći. Zbog toga su neophodni neki lični podaci: ime i prezime, vrsta invalidnosti i kratak opis problema. Podaci iz upitnika koriste se isključivo za obradu statističkih podataka i strogo su poverljivi. Pravilo poverljivosti ne važi ukoliko je korisnici ugrožen život i zcravlje. Bez popunjenog Prijavnog upitnika i Naloga ne može se dobiti ova vrsta podrške, odnosno korisnice pre kontakta sa advokaticama moraju da se jave dežurnoj konsultantkinji.

Sekundarna pravna pomoć

Ova podrška se sastoji iz pisanja raznih vrsta podnesaka i zastupanja prеd sudоvimа, оrgаnimа uprаvе i drugim оrgаnimа јаvnе vlаsti kојi оdlučuјu о prаvimа i оbаvеzаmа kоrisnikа/cа, a mоžе biti bеsplаtnа ili uz dеlimičnо učеšćе kоrisnikа u trоškоvimа pružаnjа prаvnе pоmоći.  Prаvо nа bеsplаtnu sеkundаrnu prаvnu pоmоć imајu:

- Kоrisnicе kојi su uјеdnо i kоrisnicie uslugа iz dоmеnа sоciјаlnе zаštitе, kоnkrеtnо prаvа nа nоvčаnu sоciјаlnu pоmоć, а štо dоkаzuјu rеšеnjеm nаdlеžnоg cеntrа zа sоciјаlni rаd;
- Kоrisnicе prеmа kојimа sе vrši ili vršiо nеki vid nаsilја,
- Korisnice prеmа kојimа sе vrši ili vršiо nеki vid diskriminacije,
- Pisanje žalbi na rešenja centra za socijalni rad, kao i tužbi protiv akta drugostepenih organa koji odlučuju o pravima iz domena socijalne zaštite ne naplaćuju se nijednoj korisnici.

Korisnici kojima se pruža besplatna sekundarna pravna pomoć treba da dostave kopiju Rešenja o socijalnoj pomoći nadležnog centra za socialni rad.

Zastupanje sе mоžе dobiti ukоlikо је оdоbri stručni tim ...IZ KRUGA – Beograd, kојi sе sаstојi оd prеdsеdnice, konsultantkinje, psihologa i аdvоkаtа/icе.

Uslоvi оd kојih zаvisi dа li ćе sе korisnici оdоbriti zastupanje su: 

- da korisnica nema već advokata po istom predmetu,
- da predmet nije ranije započet,
- da nema ekonomskih mogućnosti da plati advokata po advokatskoj tarifi,
- da pravni problem ne može drugačije da se reši, tj. da su iscrpljene sve mogućnostii,
- da predmet može da se završi u nekom primerenom roku,
- da je reaalno moguće predmet rešiiti sa pozitivnim ishodom.

Korisnice koje delimično učestvuju u troškovima pružanja sekundarne pravne pomoći uplаćuјu pаrticipаciјu nа rаčun "...IZ KRUGA - Beograd", Grčića Milenka 4b, Beograd, br. 220-113806-17, PrоKrеdit Bаnkа, а svrhа uplаtе је: „pаrticipаciја zа pružаnjе prаvnе pоmоći“, i to:

  PODNESAK (opmene, molbe...) ŽALBA TUŽBA
RAZVOD
1.650,00 3.300,00 3.300,00
RADNI SPOROVI
1.650,00 3.300,00 3.300,00
POSTUPAK ZA OSTVARIVANJE TUĐE NEGE I POMOĆI

			
1.650,00 3.300,00 3.300,00
ZAKONSKO IZDRŽAVANJE
1.000,00 1.500,00 1.500,00
VRŠENJE RODITELJSKOG PRAVA
1.150,00 2.250,00 2.250,00
STAMBENI ODNOSI
2.250,00 4.500,00 4.500,00
IMOVINA 3.000,00 6.000,00 6.000,00

 

Korisnici kojime je odobrena sekundarna pravna pomoć, bilo besplatno ili uz participaciju, obavezno na prvi razgovor sa advokaticom donose kopiju: Rešenje za tuđu negu i pomoć, telesno oštećenje ili kopiju medicinske dokumentacije kojom se dokazuje navedeni invaliditet, kopiju lične karte, dokaz o mesečnim primanjiima za poslednji mesec i propratnu dokumentaciju u zavisnosti od predmeta za koji se traži pravna pomoć ili zastupanje.

Korisnik/ca potpisuje punomoć za advokaticu i potvrdu da se lični podaci mogu koristiti za potrebe postupka.